Jaké finanční instrumenty lze obchodovat?

Vedle akcií lze využívat k obchodování tzv. finanční deriváty. Finanční deriváty jsou nástroje, které disponují pákovým efektem, takže obchodování s nimi je více rizikové, ale o to atraktivnější můžou být potencionální zisky. Jak jsme již psali v předchozím článku, běžně obchodovaných finančních instrumentů je vyjma akcií 6:

Futures

Jedná se o kontrakt, ve kterém se smluvní strany zavazují, že koupí nebo prodají podkladové aktivum v určitý den, v určitém množství, v příslušné kvalitě a za předem dohodnutou cenu. Kontrakty futures lze uzavírat jak na komodity, tak na akcie. Využívají se však více pro obchodování s komoditami, protože u nich jsou nabízeny s větším pákovým efektem.

E-mini futures

E-mini jsou zmenšené futures kontrakty. Jsou výhodné pro drobné investory, protože mají vysokou likviditu a často nízký spread. Například E-mini S&P 500 futures kontrakt je 50krát menší ne klasický S&P 500 future kontrakt.

ETF

ETF je zkratka anglického exchange traded fund, což znamená fond obchodovaný na burze. ETF je typ investičního fondu vydávající obchodovatelné akcie. Cena těchto akcie kopíruje určitý cenový index vypočítaný z aktiv, které fond vlastní. Správcem ETF je obvykle velká investiční banka (Barclay´s). ETF rozlišujeme na indexové, komoditní, sektorové, měnové a dluhopisové.

Forex

Forex = Foreign Exchange, je mezinárodní trh s cizími měnami. Forex je nejlikvidnějším trhem na světě. Forexový obchodník spekuluje na pohyb kurzů měnových párů, přičemž jejich hodnota je určena nabídkou a poptávkou na trhu. Obchody na forexu jsou provázeny vysokou finanční pákou a jsou velice rizikové.

Forex je tzv. „over the counter“ trh, což znamená, že není nijak centralizovaný a je složený ze sítě vzájemně propojených elektronických systémů tvořených bankami, brokerskými společnostmi, investičními fondy, firmami, pojišťovnami a individuálními investory.

Opce

Opce je v podstatě právo, které si kupujete k určitému aktivu. Je to právo, které vám umožňuje koupit nebo prodat příslušné aktivum v předem stanovenou dobu a za předem stanovenou cenu. Hlavní rozdíl oproti ostatním finančním derivátům je, že kupující opce má pouze právo obchod uskutečnit, nikoliv povinnost a za to platí tzv. opční prémii. Opce se často využívají k hedgingu (zajištění proti riziku).

CFD

CFD (contract for difference) je smlouva mezi dvěma stranami (kupující a prodávající), za kterou platí kupující prodávajícímu cenu, která je rovna rozdílu mezi aktuální cenou podkladového aktiva a jeho cenou při uzavření obchodu. Existují dva možné důsledky obchodu:

  • Rozdílová cena je kladná, což znamená, že cena podkladového aktiva vzrostla. V tomto případě platí rozdíl kupující prodávajícímu.
  • Rozdílová cena je záporná, což znamená, že cena podkladového aktiva klesla. V tomto případě platí rozdíl prodávající kupujícímu.

Přehled těchto finančních nástrojů a zemí, ve kterých jsou dostupné, si můžete prohlédnout zde.